شناسنامه مشاغل حوزوی۱؛ کلیات و مفاهیم

هدایــت، پشــتیبانی و حمایــت از تحکیـم، تقویـت و اعتـلای نظـام اسـلامی و تربیت نیـروی انسـانی بـرای رفـع نیازهـای دینـی جامعـه و نظــام اســامی، ازجملــه مأموریت‌هــای مهــم حـوزه علمیـه قـم در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
“اگــر طلبــه‌ای منصـب امامـت جمعـه و ارشـاد مـردم یـا قضـاوت در امــور مســلمین را خالــی ببینــد و قــدرت اداره هــم در او باشــد و فقــط بــه بهانــه درس و بحــث مســئولیت نپذیــرد و یــا دلــش را فقــط بــه هــوای اجتهـاد خـوش کنـد، در پیشـگاه خداونـد بـزرگ یقینــا مؤاخــذه می‌شــود و هرگــز عــذر او موجه نیسـت. مـا اگـر امـروز بـه نظـام خدمـت نکنیـم و اســتقبال بی‌ســابقه مــردم از روحانیــت را نادیــده بگیریــم، هرگــز فرصــت و شــرایط بهتــر از ایــن را نخواهیــم داشــت.” منشور روحانیت حضرت امام خمینی ره، ص.۱۸

در بخش اول این مجموعه کتب، کلیات و مؤلفه‌های این مشاغل حوزوی ارائه می‌شود.

تدوین: دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی – مدیریت اندیشکده

مطالعه بیشتر

دریافت شناسنامه مشاغل حوزوی1؛ کلیات و مفاهیم
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شناسنامه مشاغل حوزوی۱؛ کلیات و مفاهیم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
شناسنامه مشاغل حوزوی۱؛ کلیات و مفاهیم