فراتحلیلی بر نظرات موافق و مخالف فیلترینگ

نوع فایل
PDF
حجم فایل
117 KB
تاریخ انتشار
۱۴ دی ۱۴۰۱
تعداد بازدید
217 بازدید

فراتحلیلی بر نظرات موافق و مخالف فیلترینگ

دفتر مطالعات اسلامی مرکز ملی فضای مجازی

یکــی از مســائل بحثبرانگیــز کشــور کــه سالهاســت در میــان خــواص و عــوام مــردم مطــرح بــوده اســت، مســئله فیلترینــگ اســت. ایــن مســئله جنجالــی، بــه ویــژه در زمانــی کــه بحــث مسدودســازی یــک یــا چنــد ســکوی خارجــی از ســوی حاکمیــت مطــرح میشــود، بــه اوج حساســیت خــود میرســد. امــروز نیــز در شـرایطی کـه کشـور جمهـوری اسـلامی ایـران بـه دلیـل مدیریـت التهـاب و اغتشاشـات، دسترسـی بـه سـکوهای خارجـی از جملـه واتسـاپ و اینسـتاگرام را محـدود سـاخته اسـت، زمزمـه تـداوم ایـن مسدودسـازی بـه گـوش میرسـد. بدیهـی اسـت کـه بـا وجـود حـدود ۵۰میلیـون کاربـر فعـال و نیمـه فعـال، ایـن موضـوع بـه سـرعت بـه یکـی از پرچالشتریـن موضوعـات فضـای مجـازی تبدیـل شـود و مجـددا گفتگوهـای موافقـان و مخالفـان فیلترینـگ، بیـش از پیـش داغ شـود.
از ایـن رو دفتـر مطالعـات اسـلامی و ارتباطـات حـوزوی مرکـز ملـی فضـای مجـازی، در میـان نخبـگان حـوزوی و دانشـگاهی و نخبـگان سیاسـی و مدیریتـی، ایـن موضـوع را بـه چالـش گذاشـت و بـه طـور مبسـوط، نظـرات طرفیـن مسـموع گردیـد. در ادامـه فراتحلیلـی از ادلـه موافقیـن و مخالفیـن
فیلترینـگ اینسـتاگرام از جنبههـای اقتصـادی، امنیتـی، فرهنگـی و سیاسـی و نظـر نهایـی ایـن دفتـر معـروض میگـردد.

مطالعه بیشتر

دریافت فراتحلیلی بر نظرات موافق و مخالف فیلترینگ
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فراتحلیلی بر نظرات موافق و مخالف فیلترینگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
فراتحلیلی بر نظرات موافق و مخالف فیلترینگ