حقیقت مجازی(درباره فضـای مجازی چه بدانیم و چه بگوییم؟)

نوع فایل
PDF
حجم فایل
13MB
تاریخ انتشار
۶ خرداد ۱۴۰۳
دسته بندی
تعداد بازدید
15 بازدید

اثر مرکز ملی فضای مجازی

اکنونکــه فضــای مجــازی بــا گستــردگی و ویژگیهایــی منحصر به فــرد، تمــام شــئون فــردی و اجتماعی زندگــی انســانها را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت و فرصتهایــی بینظیــر و تهدیدهایـی نـرم و مخـرب را بـه همـراه آورده اسـت، شـناخت درسـت، مواجهـه منطقـی و آگاهــی بخشــی عمومــی از مهمتریــن وظایــف همــگان، خصوصــاً مبلغــان دیــن و نــاشران شریعت و فعالان فرهنـگ شـیعی اسـت.

مواجهـه امـروزی بـا فضـای مجـازی کـه بـه گفتـه کارشناسـان و صاحب نظـران بـه عرصـه حقیقـی زندگـی تبدیـل شـده اسـت، چالشهایـی را در جامعـه ایجـاد کـرده کـه حاصـل توسـعه سریع اینرتنـت و شـبکه های اجتماعی و پاییـن بـودن دانـش رسـانه ای جامعـه اسـت و از آنجایـی کـه همـواره علـمای دیـن و مبلغـان دلسـوز بـا دغدغه هـای اجتماعـی، مربیان و مشـاوران آحـاد جامعـه بوده انـد، امیـد مـیرود روحانیـون و اندیشـمندان گرانقـدر کـه همـواره بـا ارتبـاط مسـتمر و آگاهانه در مسـیر تبلیغ فرهنـگ ایرانـی- اسلـامی گام برمیدارند در ماههـای محـرم و صفـر کـه از مهمتریـن ایـام تبلیغـی سـال بـه شمـار مـیرود و در هـر موقعیــت مطلــوب در منابــر، مســاجد و مــدارس کــه شرایط گفتگــو بــا نســل جــوان و خانواده هـا فراهـم اسـت در راسـتای تحقـق منویـات رهـبر معظـم انقـلاب، مخاطبـان خـود را بـا فرصتهـا، آسـیبها و راهبردهـای فضـای مجـازی آشـنا کننـد تـا بـه برکـت ایـن جهـاد فرهنگـی شـاهد ارتقـاء دانـش و مهـارت عمومـی در ایـن حـوزه مهـم و اثرگـذار اجتماعی باشیم.

فایل پی دی اف و نیز فایل پاورپوینت را در ادامه دریافت کنید.

مطالعه بیشتر

دریافت فایل
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقیقت مجازی(درباره فضـای مجازی چه بدانیم و چه بگوییم؟)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
حقیقت مجازی(درباره فضـای مجازی چه بدانیم و چه بگوییم؟)